انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دستورالعمل ها:

دستورالعمل های که در این قسمت عنوان گردیده به جمع آوری صحیح نمونه لازم برای آزمایشهایی که پزشکتان درخواست کرده، کمک زیادی خواهد نمود.
بنابراین ابتدا موارد را بدقت بخوانید، از آمادگی خود مطمئن شوید و سپس مراحل را برای حصول نمونه مناسب دنبال نمایید.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 نمونه ناشتا
 قند خون
 نمونه ادرار جهت کشت ادرار (خانم ها)
 نمونه ادرار جهت کشت ادرار (ویژه آقایان)
 نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال
 نمونه مدفوع
 نمونه برای تشخیص کرم های سوزنی