سوپروایزر

دستورالعمل شرح وظایف سوپروایزر

 

1-  همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط.

2-  نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها ودر صورت نیاز انجام آنها

3-  جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با در خواست پزشک و نگهداری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

4-  بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

5-  پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی ، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

6-  هماهنگی و نظارت بربخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

7-  تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

8-  همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

9-  همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

      10-کنترل ونظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور وغیاب

11-نظارت بر عملکرد دستگاهها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

12- انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

13- اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

14- نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی ، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

15- گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

16- اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش،نمونه گیری، انگل شناسی،آنالیز ادرار، میکروبشناسی، شستشو و استرلیزاسیون ، هماتولوژی و بیوشیمی و گازهای خونی و....

17- برنامه ریزی دقیق پرسنل برای حضور در شیفت های مختلف

18-مسئولیت رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در جهت رفع مشکلات