پرسنل آزمایشگاه

شرح وظایف و لیست توانمندی کلی پرسنل آزمایشگاه

 

 

1-    آشنایی با کتابچه تخصصی آزمایشگاه

 

2-    آشنایی با سیستم HIS بیمارستان

 

3-    آشنایی با اصول ایمنی و سلامت شغلی و محیطی

 

4-    آشنایی با پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه

 

5-    آشنایی با روش صحیح نمونه گیری و انتقال نمونه ها در بیمارستان و آزمایشگاه

 

6-    آشنایی با معیارهای رد یا قبول نمونه

 

7-    آشنایی با اصول کلی انجام آزمایش در هر بخش آزمایشگاه در شیفت های مختلف

 

8-    آشنایی با کار با دستگاههای مختلف براساس SOP هر بخش

 

9-    آشنایی با کنترل کیفی روزانه در هر بخش بر اساس SOP و قوانین WHD

 

10-آشنایی برخورد با موارد غیر منطبق و بحرانی آزمایشات

 

11- آشنایی با روش وارد نمودن جواب ها و تائید آنها در هر بخش

 

12- آشنایی با اصول مستندسازی در آزمایشگاه