پذیرش

بخش پذیرش آزمایشگاه :
 
اولین بخشی که بیمار به آن مراجعه می کند بخش پذیرش است , در این واحد در صورتی که بیمار قبلا" کد کامپیوتری دریافت نکرده باشد با ثبت اطلاعات بیمار در کامپیوتر برای وی یک کد ، تعریف می گردد سپس نسخه بیماران مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست های مورد نظر وجود داشته باشد پذیرش رایانه ای نسخه ها بر اساس تعرفه های جاری طبق قراردادهای منعقد با سازمان های بیمه انجام می شود.
به دلیل اهمیت  شرایط بیماران قبل از نمونه گیری, از مراجعین محترم خواهشمندیم همکاری کامل را با مسئولین پذیرش به منظور پاسخ گویی به سوالات مربوطه و تکمیل فرم های ضروری به عمل آورند
.