نمونه گیری

بخش نمونه گیری :

پس از ثبت آزمایشات در کامپیوتر توسط پذیرش ،بیمار به حسابداری راهنمایی می شود تا قبض مربوطه را که نوع آزمایشات بیمار نیز در آن درج گردیده دریافت نماید سپس به اتاق نمونه گیری هدایت می شود.
در این قسمت پس از برچسب نویسی و تفکیک ظروف مختلف آزمایشات با توجه به برگه بیمار ،اقدام به خون گیری می گردد، و در نهایت آزمایشات بیمار به داخل آزمایشگاه ارسال می گردد.