هماتولوژی

بخش هماتولوژی :
 
آزمایشهایی همچون شمارش سلولهای خونی ، تفکیک آنها ، شمارش پلاکت و تعیین میزان غلظت خونی (هموگلوبین) یا به عبارتی آزمایش سنجش کم خونی در این بخش انجام می شود.
همچنین سرعت رسوب گلبول های خون و در صد رتیکولوسیت ها را در این بخش انجام می دهند.