میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی :

در این بخش  نمونه هایی که نیاز به کشت میکروبی داشته باشند، مورد بررسی قرارمی گیرند و شامل آزمایش مستقیم بر روی نمونه ، کشت ، آنتی بیوگرام و تشخیص افتراقی سویه های جدا شده می باشد .
همچنین کشت بر روی کلیه مایعات، نسوج بدن و مدفوع و ادرار انجام می گیرد که از لحاظ نوع باکتری یا  قارچ قابل بررسی می باشد.