بانک خون

بخش بانک خون :

از بخشهای مهم و بسیارحساس هر بیمارستانی قسمت بانک خون می باشد.
در این بخش آزمایشهای گروه خون و کراس مچ (سازگاری خونی بین دهنده و گیرنده خون )صورت می گیرد.
وظیفه تحویل پلاسمای فریز شده و پلاکت نیز به عهده همین بخش می باشد.