سرولوژی

بخش سرولوژی :

آزمایشاتی برای تشخیص حصبه ،روماتیسم،تب مالت، سیفلیس  و .... در این بخش انجام می شود.
این بخش در کنار بانک خون فعالیت دارد.