پاتولوژی

بخش پاتولوژی :
 
بررسی نمونه های بافتی ارسالی از اتاق های عمل از نظر نوع بیماری در این بخش صورت می گیرد.

لیست آزمایش های بخش  پاتولوژی :
 
  • سیتولوژی مایعات بدن و حفرات سروزی، بیوپسی سوزنی ارگانها
  •  بررسی آسب شناسی بافتهای ارگانهای مختلف بدن شامل آندوسکوپی و پیوند قلب