گازهای خونی

بخش گازهای خونی :

این بخش از آزمایشگاه به صورت جدا گانه نزدیک اتاق عمل قرار گرفته است . وضعیت بیماران از لحاظ اختلالات اسید و باز بررسی می شود.
البته بیماران سرپایی  که درخواست آزمایش ABG   توسط پزشک دارند پس از خونگیری ،نمونه به این قسمت ارسال می گردد.