قند خون

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 ساعته  

          شب قبل از آزمایش حداقل 12 - 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید .  

          پس از این که نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمائید .  

         وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید . نمونه گیری دقیقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد .  

         حتی الامکان صبحانه را در محل مراجعه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید .  

         قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2 ساعت آمادگی اکیدا از مصرف دخانیات اجتناب نمائید .  

        در طول آزمایش (در طی 2 ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید .  

        آزمایش را حتما باید قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خود داری کنید .  

         در طی 2 ساعت آمادگی از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خود داری نمائید .