نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

راهنمائی برای نمونه گیری ادرار و یا کشت ادرار از اطفال  

    1-محل خروج ادرار کاملا با آب و صابون شسته شود . سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید .  

    2-کیسه ادراری متناسب با جنس کودک تهیه نموده باز کرده و به طور پاکیزه روی محل قرار داده شود .  

    3-هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد .  

    4-چنانچه کودک ر احمام برده و سپس این کار را انجام دهید بهتر است .  

در هنگام خواب راحت تر می توان به طفل کیسه وصل نمود . حدود 10 الی 15 سی سی ادرار که در کیسه جمع شود سر آن را تا کرده تا بسته شود . 

لطفا فراموش نشود ، کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد .