آمادگیهای قبل از انجام آزمایش

دستورالعمل ها:

دستورالعمل های که در این قسمت عنوان گردیده به جمع آوری صحیح نمونه لازم برای آزمایشهایی که پزشکتان درخواست کرده، کمک زیادی خواهد نمود.
بنابراین ابتدا موارد را بدقت بخوانید، از آمادگی خود مطمئن شوید و سپس مراحل را برای حصول نمونه مناسب دنبال نمایید.