انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


    

معرفی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه مرکز که با انجام حدود 10-8 هزارآزمایش درشبانه روزیکی از پرکارترین آزمایشگاههای کشور محسوب می شود با بیش ازپانصد مترمربع زیربنا در دو قسمت واقع شده است:

1- آزمایشگاه مرکزی درهمکف قرارگرفته وشامل بخش های زیراست:

الف- بخش بیوشیمی: ازآنجائیکه آزمایشات مربوط به این بخش تنوع چشمگیری داشته وتعداد آن نیزقابل توجه است چندین دستگاه اتوآنالایزر پیشرفته شامل یک دستگاه بکمن، یک دستگاه هیتاچی 917، یکدستگاه هیتاچی  911 ،یک دستگاه هیتاچی   717 ، یک دستگاه کوباس مایرا،یک دستگاه  RA1000 ،یک دستگاه وایداس و دو دستگاه  مینی وایداس دراین بخش مستقرگردیده وبه گونه ای برنامه ریزی شده که ضمن اعلام به موقع نتایج،دقت کارنیزحفظ گردد.

ب-بانک خون:این بخش ضمن انجام آزمایشات مربوط به تعیین گروههای خونی ،مسئول تهیه، نگهداری وانجام انواع آزمایشات سازگاری خون وفرآوردهای آن برای بیماران بستری نیازمند به آنها و بیمارانی که اعمال مختلف جراحی روی آنها انجام می گیرد می باشد. با درنظرگرفتن فعالیت دوازده اتاق عمل وانجام روزانه حدود30 عمل جراحی قلب مختلف  و با عنایت به اهمیت وجود خون وفرآوردهای سازگار برای این بیماران، با برنامه ریزی صحیح واستقراردستگاههای مناسب تلاش شده تا خللی دردرمان بیماران ایجاد نگردد.

ج- بخش انعقادی: دررابطه بااین بخش ذکریک نکته کافی است که قسمت عمده ای ازکل آزمایشاتPTوPTT سراسرکشوردراین بخش انجام می شود.آزمایشات مربوط به این بخش بااستفاده ازدودستگاه استاگو ویک دستگاه SF8100 Succeederتمام اتوماتیک انجام می گیرد.

د- بخش ایمونولوژی وهورمون شناسی: علاوه بر آزمایشات HCV-Ab,HBS-Ag,HIV-Abکه تقریباًبرای کلیه بیماران بستری درخواست می شود،اندازه گیری هورمون ها ومواد مختلف نظیربرخی ویتامینها تماما" دراین بخش انجام می شود.
دستگاه های  پیشرفته جهت انجام آزمایشات مربوطه که عمدتاًبه روش
ELISAوELFAانجام می شود دراین بخش مستقرشده است.

ه - بخش میکروبشناسی و انگل شناسی: با در نظر گرفتن خطرابتلا به انواع عفونتها در بیماران قلبی بستری در بیمارستانها خصوصاً بیمارانی که تحت اعمال جراحی و یا سایر پروسه های تهاجمی قرار می گیرند و اهمیت آن در روند بیماری می توان دریافت که انجام سریع، صحیح و دقیق آزمایشات مربوط به این بخش تا چه حد می تواند در سرنوشت اینگونه بیماران موثر باشد. این بخش مجهز به یکدستگاه هود لامینار کلاس II، تعدادی اتوو 37 درجه و دو دستگاه میکروسکوپ نوری است.

و: بخش آسیب شناسی: مسئولیت انجام تحویل نمونه ، فیکساسیون بافتی ، تهیه لام و رنگ آمیزی و تشخیص نمونه های بیماران بستری و سرپائی و بعضا نمونه ارسالی از سایر مراکز بعهده این بخش می باشد. به دلیل حضور متخصص آسیب شناسی و وجود وسایل و دستگاههای مربوطه این بخش آمادگی دارد که به سایر مراکزی که به علل مختلف این بخش از آزمایشگاه در آنها فعال نیست خدمات لازمه را ارائه نماید.


 

 

 

 

2- آزمایشگاه گازهای خون:

نمونه های ارسالی به این بخش عمدتاً از اطاقهای عمل و یا بخش های مراقبت های ویژه مرکزمی باشد. اهمیت سرعت در انجام این آزمایشها موجب شده که این بخش به عنوان یک آزمایشگاه STAT در طبقه دوم و در کنار اطاقهای عمل مستقرگشته و به دستگاههای ROTEM و الکترولیت آنالیزرو چهار  دستگاه Blood Gas و یکدستگاه برای اندازه گیری قند و لاکتات مجهز گردد.

 

در مجموع هشتاد و شش نفر شامل 43 کارشناس و کارشناس ارشد، 33 کاردان و 6 کارمند دفتری و 4 کارمند خدماتی زیر نظر سه نفر اعضاء هیئت علمی شامل دو دانشیار متخصص بیوشیمی و ایمونولوژی و یک استاد یار متخصص اسیب شناسی در ازمایشگاه این مرکز مشغول ارائه خدمت به بیماران می باشند.

در کنار حجم عظیمی از فعالیت های  تشخیصی در آزمایشگاه، برنامه آموزشی برای پرسنل و دانشجویانی که از مراکز دانشگاهی برای گذراندن دوره های آموزش معرفی می شوند بصورت کلاسهای تئوری و آموزش عملی بطور منظم برگزارمی شود،  تا ضمن بازآموزی تکنیک های رایج این افراد با روشهای جدید نیز آشنائی پیدا کنند.

همگام با امور ذکر شده، فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه درقالب طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کاردانی تادوره های تخصصی و فوق تخصصی، پیوسته درحال انجام بوده و آزمایشگاه در این زمینه نیز حضوری فعال و موثر دارد.