اهداف آزمایشگاه پزشکی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمان قلب و عروق شهید رجایی
 
ایجاد دسترسی منطقی و عادلانه به خدمات آزمایشگاهی باکیفیت، بهنگام و اقتصادی از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی و توسعه کمّی و کیفی آن در همه زمینه ها با تاکید ویژه بر  حیطه تخصصی قلب و عروق

مشارکت در آموزش دانشگاهی و آموزش حین خدمت از طریق اجرای برنامه های ارتقای دانش و مهارت گنجینه انسانی آزمایشگاههای پزشکی کشور
حمایت از پ‍ژوهش های بنیادی و کاربردی و پاسداری از صنعت در چهارچوب سیاستها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی
مشارکت در مراقبتها و خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه

 

مدیران و مسئولین فنی  آزمایشگاه پزشکی

 

 

دکتر مهشید حسامی، استادیار، متخصص آسیب شناس بالینی و تشریحی (رئیس آزمایشگاه پزشکی)

دکتر کامبیز مظفری، دانشیار، متخصص آسیب شناس بالینی و تشریحی

دکتر نوذر گیوتاج، دانشیار، متخصص ایمنی شناسی

دکتر نجات مهدیه، دانشیار، متخصص ژنتیک پزشکی

 

هادی خلج، کارشناس ارشد میکروب شناسی (کارشناس مسئول آزمایشگاه پزشکی)